Offentlig Miljö

Oljud i offentliga miljöer

I offentliga miljöer är det särskilt viktigt att få en inomhusmiljö som är behaglig för alla som vistas där. Som exeempel kan vi nämna de många bibliotek som vi har. Där är det, som alla vet, särskilt viktigt att alla oljud dämpas och inte färdas vidare i biblioteken. De som sitter och läser måste få chansen att koncentrera sig på läsningen.  På ett annat sätt är det på biografer, där ljudet från filmen som visas, ska höras ordentligt i lokalen och inte prasslet från din närmaste granne. Biograferna behöver särskilda ljudabsorbenter som gör akustiken bättre samtidigt som de filtrerar onödiga ljud som kan förekoma på en biograf.

Inom detaljhandel kan vi hjälpa till med en ökad försäljning och optimerad akustik. Vår erfarenhet från att ha sålt ljudabsorbenter i många år, är att ju sämre ljudmiljö (hög bullernivå) desto lägre försäljning i detaljhandeln – och tvrätom, som ni säkert förstår! Till exempel har Monki valt ljudabsorbenter med mer exklusiv look på sitt innertak. (Se bild: Här vill vi lägga in en bild från taket hos Monki)

Sim- & gymnastikhallar

I simhallar ställs det krav på renlighet, det vill säga, de kräver ytor som är lätta att rengöra. Därför ser vi till att montera ljudbasorbenter som klarar höga fuktnivåer i simhallar. Den som en gång har vistats i en simhall utan ljudabsorbenter vet vilket oljud som bildas när många vistas i en simhall samtidigt. Barn kanske leker i poolen samtidigt som de vuxna vill konditionssimma i fred. Då behöver våra ljudbasorbenter finnas där som dämpar ljuden.
I gymnastiksalar och hallar ser vi till att våra ljudbasorbenter klarar av stötar från exempelvis fotbollar och när skoleleverna idrottar inomhus. Även här är det viktigt med ljudabsorbenter som inte för vidare ljud och oljud när idrottande personer befinner sig i lokalen.

Hälsovården

Bullernivåerna har fördubblats i sjukhus och vårdinrättningar under de senaste 40 åren. Nästan hälften av vårdpersonalen upplever koncentrationssvårigheter pga oljud och buller. Detta stör vårdpersonal som ska fokusera på sina patienter och att de ska tillfriskna så snart som möjligt. Och inom vården är det ju även väldigt viktigt att patienterna får den viktiga vilan och återhämtningen som de behöver. Därför är våra ljudabsorbenter särskilt viktiga för en ökad möjlighet för återhämtning och tillfrisknande.

Skolor och förskolor

När en enkät gjordes bland flera universitetsstudenter, svarade 77% av dem att en ”hög ljudnivå” var det som störde dem mest och avgjorde deras utbildningsresultat.
Vi ser att det finns ett tydligt samband mellan resultaten på nationella prov och en ljudnivå på mer än 10 dB. Poängen blir 5,5 poäng sämre för varje 10 dB i en skola med en ljudnivån över 41 dB.

Även för lärare innebär en bullrig miljö att de kan både få skadad hörsel, och sliter ut sin röst eftersom de måste höja den för att alla elever ska kunna höra vad de säger på lektionerna. Därför är det mycket viktigt att både skolor och förskolor får ljudabsorbenter i tak och väggar. Särskilt förskolorna kan behöva ljudabsorbenter så att barn och personal kan trivas. Dessutom utgör våra ljudabsorbenter ett effektivt brandskydd.

I skolor och förskolor kan vi få till stånd:

  • Minskning av lågfrekvent bakgrundsbuller.
  • Den rätta akustiken i skolan så att lärarna inte behöver slita ut sin röst.
  • Ljudabsorbenter som bidrar till ökad trivsel.
  • Ökad förståelse av det som sägs i klassrum och föreläsningssalar
  • Förbättra korttids- och långtidsminne hos eleverna.
  • Lägre stressnivåer och blodtryck hos alla som vistas där.
  • Bättre läskunnighet och testresultat för studenter.
  • Minska problem för lärarnas hörsel så de slipper tinnitus.

Vi erbjuder självklart många andra ljudabsorbenter och undertak i vårt sortiment, kontakta oss om ni vill veta mer.